عمليات تامين پروژه های 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی

جزئیات پروژه

شرح پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی
محل پروژه عسلويه(بوشهر)
كارفرما شركت OIEC
تاريخ شروع 90/06/01
پيشرفت پروژه
%99

شرح پروژه


عمليات تامين مصالح، ساخت ، ساختمان، نصب و پيش راه اندازی ناحيه B بخش خشكی پروژه های 20 و 21 توسعه ميدان گازی پارس جنوبی، مشاركت آسفالت طوس، فلات پارس، احداث