اجرا و راهبری پروژه صنعتی ، معدنی ، نفت گاز و پتروشیمی

 

بيش از 40 سال حضور مستمر در عرصه سازندگی كشور