رتبه بندی

زمینه فعالیت پایه
صنعت و معدن 1
نفت و گاز 1
ساختمان و ابنیه 1
کاوش های زمینی 1
آب 1