شرکت آسفالت طوس با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدام افراد منتخب و واجد صلاحیت اتخاذ کرده است تا بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد نماید.در این راستا سیستم آموزش و توسعه کارکنان ،شرکت آسفالت طوس ، زمینه ارائه آموزش های کاربردی و اثر بخش را فراهم نموده به گونه ای که کارکنان شرکت بر حسب نیازهای آموزشی در راستای اهداف سازمانی و متناسب با وظایف ، قابلیت ها و ارزش های سازمانی، خود را به صورت مستمر توسعه می دهند و از دانش، مهارت و قابلیت های به روز برخوردار می گردند.