Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (32)

شرکت آسفالت طوس با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذب افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدام افراد منتخب و واجد صلاحیت اتخاذ کرده است تا بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد نماید.در این راستا سیستم آموزش و توسعه کارکنان ،شرکت آسفالت طوس ، زمینه ارائه آموزش های کاربردی و اثر بخش را فراهم نموده به گونه ای که کارکنان شرکت بر حسب نیازهای آموزشی در راستای اهداف سازمانی و متناسب با وظایف ، قابلیت ها و ارزش های سازمانی، خود را به صورت مستمر توسعه می دهند و از دانش، مهارت و قابلیت های به روز برخوردار می گردند.