شرکت آسفالت طوس
تصفيه پسابهای بهداشتی

تصفيه پسابهای بهداشتی

طرح جامع جمع آوری و تصفيه پسابهای بهداشتی 6 منطقه خليج فارس