متانول پتروشیمی بوشهر

جزئیات پروژه

شرح پروژه متانول پتروشیمی بوشهر
محل پروژه عسلویه،فاز 2
كارفرما شرکت پتروشیمی بوشهر
تاريخ شروع 92/3/1
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


طرح سیویل و ساختمان صنعتی و خطوط لوله زیرزمینی پروژه متانول پتروشیمی بوشهر