احداث مخزن گازوييل نيروگاه سيكل تركيبی كرمان

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث مخزن گازوييل نيروگاه
محل پروژه كرمان
كارفرما سازمان توسعه برق ايران
تاريخ شروع 1386/08/08
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


احداث مخزن 60000 متر مكعبی بتونی گازوييل به صورت نيمه مدفون در نيروگاه سيكل تركيبی كرمان