تصفيه پسابهای بهداشتی

جزئیات پروژه

شرح پروژه تصفيه پسابهای بهداشتی
محل پروژه جزاير شش گانه
كارفرما شركت نفت فلات قاره
تاريخ شروع 1390/01/01
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


طرح جامع جمع آوری و تصفيه پسابهای بهداشتی 6 منطقه خليج فارس