انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور

جزئیات پروژه

شرح پروژه پروژه انتقال آب خليج فارس
محل پروژه بندرعباس
كارفرما شركت تامين و انتقال آب خليج فارس
تاريخ شروع 93/03/12
پيشرفت پروژه
%25

شرح پروژه


احداث خط انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور به طول 280 کیلومتر لوله 62 اینچ و 7 ایستگاه تلمبه خانه با مشاركت آسفالت طوس، فكور صنعت، ماشين سازی ويژه، تيو انرژی، فولمن