احداث كارخانه كربنات سديم سمنان

جزئیات پروژه

شرح پروژه كارخانه كربنات سديم سمنان
محل پروژه سمنان
كارفرما شركت كربنات سديم سمنان
تاريخ شروع 1382/05/20
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


ساخت و نصب و راه اندازي كارخانه كربنات سديم سمنان