احداث كارخانه گندله سازی گهر زمين

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث كارخانه گندله سازی گهر زمين
محل پروژه سيرجان(گهرزمين)
كارفرما شركت گهرزمين
تاريخ شروع 1392/12/12
پيشرفت پروژه
%41

شرح پروژه


احداث كارخانه گندله سازی گهرزمين به ظرفيت 5 ميليون تن در سال