احداث شهرك

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث شهرك
محل پروژه گناباد و طبس
كارفرما وزارت مسكن و شهرسازی
تاريخ شروع 1395/02/22
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


احداث شهركهاي مسكوني در ديهوك طبس و گناباد (550 واحد)