سيستم خنك كننده نيروگاه شريعتی

جزئیات پروژه

شرح پروژه سيستم خنك كننده نيروگاه شريعتی
محل پروژه مشهد / خراسان
كارفرما شركت مپنا
تاريخ شروع 1380/04/24
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


ساخت سيستم خنك كننده نيروگاه شريعتی مشهد