احداث كارخانه گندله سازی نيشابور

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث كارخانه گندله سازی نيشابور
محل پروژه نيشابور
كارفرما شركت پاميدكو
تاريخ شروع 92/06/01
پيشرفت پروژه
%91

شرح پروژه


احداث كارخانه گندله سازی نيشابور به ظرفيت 2/5 ميليون تن در سال