احداث خط سوم پتروشيمی بندر امام NF3

جزئیات پروژه

شرح پروژه احداث خط سوم پتروشيمی بندر امام
محل پروژه ماهشهر
كارفرما مديريت توسعه صنايع پتروشيمی
تاريخ شروع 1384/12/29
پيشرفت پروژه
%100

شرح پروژه


احداث خط سوم پتروشيمی بندر امام NF3